Wdrożenie RODO

12/02/2018

Pomagamy dostosować firmę do przepisów wynikających z Unijnego Rozporządzenia RODO.

Szybki postęp techniczny i globalizacja przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zarówno przedsiębiorstwa prywatne jak i organy publiczne mają w swoich zasobach dane osobowe, które mogą wykorzystywać do swojej działalności na dużą skalę. Niestety w dobie powszechnej cyfryzacji oraz aktywności w Internecie nasze dane osobowe nie zawsze są chronione. Aby zapewnić wysoki i spójny stopień ochrony danych osobowych, 27 kwietnia 2016r. Parlament Europejski i Rada UE wydały Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywę w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanniem danych osobowych przez własciwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylajacą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Dokumenty te razem z ustawą o ochronie danych osobowych, będą stanowiły podstawę systemu ochrony danych osobowych w Polsce.

 

RODO:

Data obowiązywania: od 25 maja 2018

Zasięg terytorialny: Kraje członkowskie Unii Europejskiej

Kogo dotyczy:

Rozporządzenie będzie dotyczyć każdego przedsiębiorstwa, bez względu na skalę działalności, od jednoosobowej firmy po międzynarodową korporację, która przetwarza dane osobowe klientów, kontrahentów czy pracowników.

Zakres przedmiotowy rozporządzenia:

Ochrona danych osobowych ściśle wiąże się z ich przetwarzaniem czyli wykonywaniem jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, porządkowanie, opracowywanie, zmienianie, adaptowanie, lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie usuwanie lub niszczenie danych osobowych stanowiących część zbioru (uporządkowanego zestawu) danych, zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany.

Rozporządzenie nie znajduje zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, a także przez państwa członkowskie, jak i właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości.

 

Sankcje za brak wdrożonego RODO:

Niedostosowanie się do przepisów będzie wiązać się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorstwa kary finansowej do 20.000.000 euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Jak wdrożyć RODO? Etapy

Różnorodność podmiotów gospodarczych i organizacji, które są zobowiązane do wdrożenia RODO powoduje, że należy poznać specyfikę funkcjonowania danej firmy i dostosować zakres wdrożenia przepisów jakie narzuca na nie Unijne Rozporządzenie.

Wdrożenie RODO skupia się głównie na:

- Audycie zgodności

- Analizie ryzyka

- Wdrożeniu

- Szkoleniu dla pracowników ( mikroprzedsiębiorstwa), wprowadzeniu rejestru przetwarzania dla Administratora Danych Osobowych (ADO) oraz przekazaniu zaleceń Zarządowi firmy, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych zapewniających uzyskanie zgodności z przepisami RODO.

 

Zastanawiają się Państwo jak dostosować Państwa firmę do RODO?

Chętnie przygotujemy ofertę oraz pomożemy dostosować Państwa przedsiębiorstwo do przepisów wynikających z Unijnego Rozporządzenia RODO.

 

Zachęcamy do kontaktu: 690 900 633

 

 

 

Przejdź do archiwum