Własna firma?

02/03/2018

Jak otrzymać dotację na otwarcie działalności gospodarczej?

Od 1 marca ruszyły kolejne rekrutacje do projektów w ramach których uczestnicy mogą założyć własną firmę. Uzyskać można bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a)    szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b)   przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c)    wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

 

Kto może wziąć udział w tych projektach?

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie obejmuje w min. 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje i lista instytucji prowadzących rekrutację dostępne na stronie:

https://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-2-997-wlasna_firma.html

 

 

Przejdź do archiwum